اطلاعیه: کلاس های رفع اشکال مجازی نیم سال دوم
تاریخ ثبت: پنج شنبه 1398/02/26، ساعت 13:35
0 1420

کلاس درس فیزیک آقای انصاری جو

(98/02/27)

ساعت: 20:30 الی 21:45 ---- کلاس 204

ساعت: 21:45 الی 23:00 ---- کلاس 206

---------------------------------------

کلاس درس شیمی آقای شریفی

(98/3/1)

ساعت: 21 الی 22:15 ---- کلاس های 204 , 205 , 206 , 207

(98/3/2)

ساعت: 21 الی 22:15 ---- کلاس های 204 , 205 , 206 , 207

(98/3/4)

ساعت: 21 الی 22:15 ---- کلاس های 204 , 205 , 206 , 207

---------------------------------------

کلاس درس ریاضی آقای اکبری

(98/3/8)

ساعت: 21 الی 22:30 ---- کلاس های 205 , 207

---------------------------------------

کلاس درس فیزیک اقای امیدوار

(98/3/17)

ساعت: 14 الی 17  ---- کلاس های 201 , 202

---------------------------------------

کلاس درس شیمی آقای یعقوبی

 

---------------------------------------

کلاس درس ریاضی آقای صادقیان

(98/03/03)

ساعت: 21 الی 22:30 ---- کلاس 201 , 202

(98/03/04)

ساعت: 21 الی 22:30 ---- کلاس 201 , 202

---------------------------------------

کلاس درس ریاضی آقای رحمانیان

(98/03/03)

ساعت: 21 الی 22:30 ---- کلاس 102 , 203

(98/03/04)

ساعت: 21 الی 22:30 ---- کلاس 102 , 203

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...