اطلاعیه: لینک کلاس های آموزش مجازی
تاریخ ثبت: شنبه 1398/08/18، ساعت 11:42
0 1340
ردیفلینکمقطعدرسشماره کلاس هاروزساعت
1http://acsrv1.emamrezaschool.ir/rp2a/دهم ریاضیفیریک 203-204یکشنبه ها18:30 - 19:45
2http://acsrv1.emamrezaschool.ir/rp2b/دهم تجربیفیزیک 201-202یکشنبه ها20:00 - 21:15
3http://acsrv1.emamrezaschool.ir/rp2c/ یازدهم ریاضیریاضی205-206یکشنبه ها18:30 - 19:45
4http://acsrv1.emamrezaschool.ir/rp2d/یازدهم تجربیریاضی 102-207یکشنبه ها20:15 - 21:30
5http://acsrv1.emamrezaschool.ir/rp2e/یازدهم ریاضیفیزیک 205-206یکشنبه ها17:15 - 18:30
6http://acsrv1.emamrezaschool.ir/rp2f/ یازدهم تجربیفیزیک102-207یکشنبه ها18:30 - 19:45
7http://acsrv1.emamrezaschool.ir/rp2g/دهم ریاضیریاضی 203-204سه شنبه ها20:00 - 21:15
8http://acsrv1.emamrezaschool.ir/rp2h/دهم تجربیریاضی 201-202سه شنبه ها18:00 - 19:15
9http://acsrv1.emamrezaschool.ir/rp2k/یازدهم ریاضیشیمی205-206سه شنبه ها18:45 - 20:00
10http://acsrv1.emamrezaschool.ir/rp2l/یازدهم تجربیشیمی102-207سه شنبه ها20:00 - 21:15
11http://acsrv1.emamrezaschool.ir/rp2j/دهم ریاضیشیمی203-204  
12http://acsrv1.emamrezaschool.ir/rp2i/دهم تجربیشیمی201-202  
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...