بهنیا خالقیدوازدهم - ریاضی کلاس 301 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 301 | دوازدهم ریاضی
97-98
کلاس 204 | یازدهم ریاضی
96-97
کلاس 203 | دهم (ریاضی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!