سید علی قائم محمدیدهم - ریاضی کلاس 202 شعبه شهید عباس دوران
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 202 | دهم (ریاضی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!