پویا رعنائیدهم - تجربی کلاس 202 شعبه 2 - شهید عباس دوران
همین دور و برا هست
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 202 | دهم (تجربی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!