سیاوش صادقییازدهم - ریاضی کلاس 205 شعبه شهید احمدی روشن
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 205 | یازدهم ریاضی
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!