آرنوش ابوالقاسمیدوم دخترانه،کلاس 203 شعبه 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 203 | دوم
96-97
کلاس 102 | اول
یادبودی ها:
97-98
خدایا آن ده که آن به
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!