آرنوش ابوالقاسمیسوم دخترانه،کلاس 301 شعبه سوم
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 301 | سوم
97-98
کلاس 203 | دوم
96-97
کلاس 102 | اول
یادبودی ها:
97-98
خدایا آن ده که آن به
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!