هدیه احمدیدوم دخترانه،کلاس 204 شعبه 4
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 204 | دوم
96-97
کلاس 101 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!