صفحه شخصی آموزگار
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده آموزگار های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
نرگس اسدزاده
دبیر آموزگار سوم - دبستان پسرانه
يک شنبه 1398/02/01 ، ساعت 19:25
نرگس اسدزاده
دبیر آموزگار سوم - دبستان پسرانه
يک شنبه 1398/02/01 ، ساعت 19:17

       تولید محتوا : گروه ماهی ها

       تهیه کننده : گل پسرم آقا سیاوش ابوالحسن تاش

نرگس اسدزاده
دبیر آموزگار سوم - دبستان پسرانه
يک شنبه 1398/02/01 ، ساعت 19:14

       تولید محتوا : طبقه بندی جانوران

      تهیه کننده : گل پسرم آقا سروش موسوی

نرگس اسدزاده
دبیر آموزگار سوم - دبستان پسرانه
يک شنبه 1398/02/01 ، ساعت 19:12
نرگس اسدزاده
دبیر آموزگار سوم - دبستان پسرانه
يک شنبه 1398/02/01 ، ساعت 19:11

       تولید محتوا : گروه مهره داران

      تهیه کننده : گل پسرم آقا آریا حسنی