صفحه شخصی آموزگار
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده آموزگار های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
فاطمه وطن خواهی
دبیر آموزگار دوم - دبستان پسرانه
31 دقیقه پیش

رنگ کردن کتاب باکنار هم گذاشتن اشکال هندسی

فاطمه وطن خواهی
دبیر آموزگار دوم - دبستان پسرانه
34 دقیقه پیش

آموزش تقارن

فاطمه وطن خواهی
دبیر آموزگار دوم - دبستان پسرانه
37 دقیقه پیش

آموزش ربع و نیم و مانده با ساعت های آموزشی

زهره قدرتی
دبیر - دبستان پسرانه
52 دقیقه پیش

چگونگى پیدایش فصل هاباانجام آزمایش سکه ودماسنج

زهره قدرتی
دبیر - دبستان پسرانه
1 ساعت پیش

ساخت فرفره ،بادنماوچگونگی تشخیص جهت باد