کسری ایزدپناهدانش آموز
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 305 | سوم
97-98
کلاس 402 | چهارم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!