امیرمحمد کشاورز هفتم پسرانه،کلاس 70 شعبه هفتم
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 70 | هفتم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!