آبتین حسینیششم پسرانه ،کلاس 601 شعبه شهید علی محمدی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 505 | پنجم
98-99
کلاس 601 | ششم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!