آرین محمدی نیاششم پسرانه ،کلاس 603 شعبه شهید احمدی روشن
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 202 | دوم
95-96
کلاس 304 | سوم
96-97
کلاس 402 | چهارم
97-98
کلاس 502 | پنجم
98-99
کلاس 603 | ششم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!