امین امانیپنجم پسرانه،کلاس 501 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 501 | پنجم
97-98
کلاس 406 | چهارم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!