ابوالفضل رضاییپنجم پسرانه ،کلاس 502 شعبه فردوسی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 101 | اول
95-96
کلاس 206 | دوم
96-97
کلاس 302 | سوم
97-98
کلاس 404 | چهارم
98-99
کلاس 502 | پنجم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!