طاها کریمیپنجم پسرانه ،کلاس 504 شعبه شهریار
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 102 | اول
95-96
کلاس 203 | دوم
96-97
کلاس 302 | سوم
97-98
کلاس 402 | چهارم
98-99
کلاس 504 | پنجم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!