رادوین ابراهیمیچهارم پسرانه،کلاس 401 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 401 | چهارم
97-98
کلاس 305 | سوم
96-97
کلاس 203 | دوم
95-96
کلاس 105 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!