باراد پویانچهارم پسرانه ،کلاس 402 شعبه دکتر سمیعی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 101 | اول
96-97
کلاس 202 | دوم
97-98
کلاس 305 | سوم
98-99
کلاس 402 | چهارم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!