سید علی طاقانیدوم پسرانه،کلاس 201 شعبه نرگس 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 201 | دوم
96-97
کلاس 104 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!