سید علی طاقانیسوم پسرانه ،کلاس 303 شعبه یاس 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 104 | اول
97-98
کلاس 201 | دوم
98-99
کلاس 303 | سوم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!