سید رادین حسینیاول پسرانه ،کلاس 104 شعبه لاله 4
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 10001 | اول
98-99
کلاس 104 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!