فاطمه وطن خواهیدبیر آموزگار دوم - دبستان پسرانه
خبری ازش نیست !
یادبودی ها:
94-95
سپاس حضرت سبحان را که توفیق خدمت برای این اینده سازان را ازمن قبول کرده است.
باتوجه به سخن بزرگان(العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر)
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!