بنیامین کشاورزششم پسرانه ،کلاس 601 شعبه شهید علی محمدی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 204 | دوم
95-96
کلاس 305 | سوم
96-97
کلاس 403 | چهارم
97-98
کلاس 505 | پنجم
98-99
کلاس 601 | ششم
یادبودی ها:
97-98
هزار مرتبه سعدی تو را نصیحت کرد که حرف محفل ما را به مجلسی نبری
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!