مبین مجدی مطلقپنجم پسرانه ،کلاس 506 شعبه علامه دهخدا
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 403 | چهارم
98-99
کلاس 506 | پنجم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!