صفحه شخصی معاون
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده معاون های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
محبویه قاسمی
- متوسطه دوم دخترانه
يک شنبه 1397/10/30 ، ساعت 20:43
محبویه قاسمی
- متوسطه دوم دخترانه
شنبه 1397/10/29 ، ساعت 12:22
محبویه قاسمی
- متوسطه دوم دخترانه
شنبه 1397/10/29 ، ساعت 12:21
زهرا دهقان
مشاور کانون پیشرفت - متوسطه دوم دخترانه
سه‏ شنبه 1397/10/18 ، ساعت 11:28

نقش پدران در تربيت دختران

1) پدران، اعتماد به نفس دختران را شكل مي‌ دهند. پدران نقشي كليدي در رشد روانشناختي دختران از همان ابتداي تولد دارند. تفاوت بين حضور يك پدر عاشق و فقدان پدر، تفاوت عمده اي را در چگونگي رشد كودك ايجاد مي كند. وقتي پدر غايب است، دختران هم از نظر فيزيكي و هم از نظر عاطفي، تحت تأثيرات منفي قرار مي گيرند. وقتي پدر حاضر و بامحبت است، دختران يك حس قوي اعتماد به نفس در توانايي هاي خود ايجاد مي كنند.


2) پدران به رشد آداب رفتاري دختران كمك مي كنند. مطالعات نشان مي دهند زماني كه بحث رشد آداب رفتاري مطرح است، تأثير پدران بر دختران حتي بيشتر از تأثير مادر بر دختر است. پدراني كه عشق را در روابط با دختران نشان مي دهند و آنان را همان طور كه هستند مي پذيرند، به پرورش احساس مثبت از خود در دخترانشان بسيار كمك مي كنند. در طرف ديگر، پدران بي توجه مي توانند دختران را در مسير تاريكي از افسردگي، مصرف مواد و مشكلات روحي و رواني قرار دهند.


3) پدران بر رفتاهاي اجتماعي دختران بسيار اثرگذارند. براي پدران رابطه با پسر طبيعي تر از رابطه با دختر است؛ بويژه زماني كه دختر بزرگ تر مي شود. متأسفانه فقدان ارتباط خوب بين پدر و دختر مي تواند بر روش تعامل دختر با ديگران اثرات بسيار بدي داشته باشد. بر اساس نتايج مطالعات دختراني كه به طور منظم با پدرانشان ارتباطات مثبت دارند، در زندگي شان با زنان و مردان ديگر روابط اجتماعي مطلوب تري برقرار مي كنند. سطح ارتباط بين پدر و دختر تأثير بسيار زيادي بر بيان احساسات، عواطف و افكار دارد.


4) پدران رفتار شايسته با زنان را به دختران ياد مي دهند. با اين كه مادران نقشي كليدي را در زندگي دخترانشان ايفا مي كنند، بسياري از آنچه زنان ياد مي گيرند از زندگي پدرانشان است. از زمان تولد، دختران برداشت هايي را از رفتار پدر با ديگر زنان و بالاخص مادرشان انجام مي دهند. پدراني كه به صورت كلامي يا غير كلامي همسران خود را آزار مي دهند، بدون شك به دختران خود مي آموزند كه زنان شايسته ي اين رفتار هستند. پدراني كه عشق به همسران و دخترانشان نشان مي دهند به دختران ياد مي دهند كه با زنان بايد با احترام رفتار كرد؛ به آنان عشق ورزيد و مراقبشان بود.


5) پدران كمك مي كنند تا دختران روابط عاشقانه‌ ي آينده را شكل دهند. مطالعات علمي اثبات كرده مراحل اوليه ي زندگي، يك زن مي تواند از طريق ادراكات هشيار و ناهشياري كه از انسان هاي اطرافش دريافت مي كند آينده اش را شكل دهد. از سنين بسيار كم، يك دختر با ديدن اعمال، رفتار و صفات پدرش، ياد مي گيرد كه در ارتباطي عاشقانه با يك شريك بايد دنبال چه چيزهايي باشد. هر چه ارتباط توأم با محبت پدر و دختر سالم تر باشد، راه را براي يافتن شريك زندگي مناسب در آينده براي دختر هموارتر مي كند.


6) پدران به تعريف ارتباطات غيرعاشقانه نيز كمك مي كنند. از سنين بسيار كم، پدران استانداردهايي مي شوند كه از آن طريق دختران، مردهاي ديگر را قضاوت خواهند كرد. پدر از اين طريق به الگويي بدل مي شود كه به دخترش كمك مي كند همين طور كه بزرگ تر مي شود بداند مردهاي ديگر چگونه هستند و چگونه بايد با آنان رفتار كند.


7) پدران نقش الگويي براي دختران دارند؛ چه بخواهند و چه نخواهند. دختراني كه رابطه و پيوند مثبت و محكمي با پدر ندارند، بيشتر در رفتارهاي خشونت آميز درگيرند، روابط جنسي ناايمن بيشتري دارند، عملكردشان در مدرسه ضعيف است و ارتباطات ناسالمي با ديگران رشد مي دهند. اين دختران اغلب خود را شخصي شكست خورده مي بينند.

 

زهرا دهقان
مشاور کانون پیشرفت - متوسطه دوم دخترانه
دو شنبه 1397/10/17 ، ساعت 15:12