صفحه شخصی معاون
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده معاون های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
سمیرا نظری
کارشناس فناوری و پژوهشی - متوسطه دوم دخترانه
سه شنبه 1398/07/30، ساعت 9:31
سمیرا نظری
کارشناس فناوری و پژوهشی - متوسطه دوم دخترانه
سه شنبه 1398/07/30، ساعت 9:5

شیوه ارائه شفاهی یک پژوهش

فاطمه اشرافی
مشاور کانون پیشرفت - متوسطه دوم دخترانه
يک شنبه 1398/07/28، ساعت 15:22
وحیده رحیمی حقیقی
- متوسطه دوم دخترانه
يک شنبه 1398/07/28، ساعت 14:22
اخطار: این پیام فقط برای اعضای مدرسه قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده لطفا از اینجا وارد شوید...
زهرا دهقان
تحلیلگرکانون پیشرفت - متوسطه دوم دخترانه
يک شنبه 1398/07/28، ساعت 14:16