جشن افتخارآموزشی، رتبه سوم اولین آزمون جامع هستی شریفی دهم - تجربی کلاس 6 شعبه 2
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...