نام نویسی مقدماتی
سال تحصیلی 1400 - 1399
(بدون خط - ) مثال:2301687691  
 
دبستان پسرانه، پایه های اول تا ششم
متقاضیان نام نویسی در دبستان پسرانه (پایه های دوم تا ششم در صورت وجود ظرفیت) سال تحصیلی 99-98:
برای دریافت کد رهگیری و انجام نام نویسی با در دست داشتن کارنامه نیمسال اول دانش آموز، به مدرسه مراجعه و کد رهگیری را دریافت کنید و سپس از قسمت بالا وارد شوید.
شماره تماس: 36311901 - 071
متوسطه اول پسرانه و دخترانه، پایه هفتم
برای دریافت کد رهگیری و انجام نام نویسی با در دست داشتن کپی کارنامه نوبت اول پایه ششم، به مدرسه مراجعه و کد رهگیری را دریافت کنید و سپس از قسمت بالا وارد شوید.
شماره تماس: (پسرانه) 36319363 - 071   ،   (دخترانه) 36322050 - 071
شرایط نام نویسی پایه هفتم
متوسطه دوم پسرانه و دخترانه، پایه دهم
برای دریافت کد رهگیری و انجام نام نویسی با در دست داشتن کپی کارنامه نوبت اول پایه نهم، به مدرسه مراجعه و کد رهگیری را دریافت کنید و سپس از قسمت بالا وارد شوید.
شماره تماس: (پسرانه) 36319362 - 071   ،   (دخترانه) 36322050 - 071
شرایط نام نویسی پایه دهم دخترانه شرایط نام نویسی پایه دهم پسرانه