علی زیمرانپیش دبستانی دو، کلاس 101 - بنفش خانم مرادی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 101 | پیش دبستانی دو
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!