صفحه شخصی دبیر
فاطمه شاکری زاده دبیر شیمی و متصدی آزمایشگاه - متوسطه اول دخترانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
فاطمه شاکری زاده
دبیر شیمی و متصدی آزمایشگاه - متوسطه اول دخترانه
شنبه 1398/08/18، ساعت 12:35

آزمایشگاه

فاطمه شاکری زاده   دبیر شیمی و متصدی آزمایشگاه - متوسطه اول دخترانه
اهمیت آزمایشگاه در مدارس
يک شنبه 1398/08/19، ساعت 21:23