فاطمه خزرینهم دخترانه،کلاس 901 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 901 | نهم
96-97
کلاس 84 | هشتم
95-96
کلاس 701 | هفتم
یادبودی ها:
96-97
اگر نیت ساله دارید گندم بکارید
اگر نیت 10 ساله داریددرخت بکارید
اگر نیت 100 ساله دارید ... انسان تربیت کنید
(امیر کبیر)
اخرین پیام های وی در تالار:
بچه های 8/4
نترس نمیشه ایجی جان
بچه هاى هفتم يك
بایید یه سلام گنده فرستاد