دیبا فتوتدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 92 | نهم
93-94
کلاس 802 | هشتم
یادبودی ها:
94-95
Words will be just words...till you bring them to life...
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!