یلدا رجبی خلاریدانش آموز
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 93 | نهم
95-96
کلاس 803 | هشتم
94-95
کلاس 73 | هفتم
یادبودی ها:
94-95
هر روز را با یڪ لبخند،🌸🍃
آرامش خیال،
خونسردے و قلبے سرشار از
قدردانے از خدا آغاز کنید...🌸🍃

زندگے یعنے اعتماد کردن بہ احساسات،
استفاده از فرصت ها،🌸🍃
درس گرفتن از گذشتہ،
و درڪِ اینکہ همہ چیز
تغییر خواهد کرد.🌸🍃
بیاموزید بہ همگان احترام بگذارید.
چون هر کسے در حال مبارزه با کارزار زندگےاش است…🌸🍃

همہ ما مشکلات،
گرفتاریہا و دغدغہ های خود را داریم.🌸🍃
اما در وراے آن کشمکش‌ها،
ناگفتہ هاے بسیارے پنہان است،🌸🍃
هم براے من،
هم براے شما، هم دیگران...🌸🍃

"پس با همہ مہربان باشید"
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!