.فرناز فرزیندانش آموز
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 91 | نهم
95-96
کلاس 801 | هشتم
94-95
کلاس 71 | هفتم
یادبودی ها:
94-95
خدایا اراده ام را به زمان کودکی ام بازگردان همان زمان که برای ایستادن هزاربار می افتادم اما نا امید نمیشدم.
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!