فاطمه میرزاییدانش آموز
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 91 | نهم
95-96
کلاس 801 | هشتم
94-95
کلاس 71 | هفتم
یادبودی ها:
94-95
جاودان باد سایه دوستانی که شادی را علتند نه شریک و غم را شریکند نه دلیل!
اخرین پیام های وی در تالار:
مشکلات درسی
شب همگی به خیر فردا همدیگر رو میبینیم