آذردخت شادمانهشتم دخترانه،کلاس 803 شعبه 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 803 | هشتم
96-97
کلاس 72 | هفتم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!