ملیکا صادقی مزیدیهشتم دخترانه،کلاس 801 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 801 | هشتم
96-97
کلاس 71 | هفتم
یادبودی ها:
96-97
خدایا تورا دوست دارم به اندازه ی نعمت های بی شمارت
اخرین پیام های وی در تالار:
بچه های هفتم یک
و فقط روز های تعطیل سر بزنید که درس نداشته باشید!