فاطمه ارشدیدانش آموز
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 72 | هفتم
یادبودی ها:
96-97
گفت مهربان باش گفت چرا گفت چون تو از خدای و خدا هم مهربان
اخرین پیام های وی در تالار:
بچه های باهوش امام رضا
مقاله نویس .المپیاد کامپیوتر. انشا.المپیاد قرآنی. وافتخار آفرین مدرسه