شعله شهائیانمدیر دبیرستان - متوسطه اول دخترانه
مدیر دبیرستان
خیلی وقته خبری ازش نیست !
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!