ﺯﻫﺮا ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 91 | نهم
95-96
کلاس 801 | هشتم
94-95
کلاس 71 | هفتم
یادبودی ها:
94-95
دوستی صمیمی مثل سیمان خیس است که هرچه قدربمانی رفتنت سخت تر
می شود واگرهم بری ردپاهایت برای همیشه باقی می ماند
اخرین پیام های وی در تالار:
fh sgh
فرق درود و سلام :

چه زمانی به کسی درود میفرستید ؟
زمانی که کاریاحرف کسی راپسندیده تحسینش میکنید .

پس درودحاوی محبت و انرژی مثبت شماست برای فرد وفرستادن درودبرکسی یعنی فرستادن بهترین آرزوهاکه دریک واژه خلاصه شده است...

اماسلام:

سلام ازریشه "سلم"یعنی سربه فرودآوردن وبه معنی تسلیم وتواضع شما درمقابل شخصی دیگراست . سلام ازفرهنگ عرب گرفته شده وبرای آن فرهنگ که دائما درجنگ وخونریزی بودندحاوی این پیام بود که من جنگی باشماندارم وثواب سلام هم ازاینجاست که لااقل تسلیم میشوی وسالم میمانی!!!

پس "سلام"ازجبن(ترس)وضعف ناشی است وهیچ پیام محبت آمیزی ندارد.

اما"درود"آزروی محبت است .....


درودبی پایان برایران وایرانی !حال کمی تعقل واندیشه کنید !
تالار گفت و گو
دیشب بهم زنگ زد مرخص شده بود ولی بازصبح خواهرش گفت حالش بدشده بردنش باز بیمارستان!