آموزش: لینک کلاس های مجازی دوره اول متوسطه
تاریخ ثبت: دو شنبه 1397/07/23 ، ساعت 13:36
17 19571
کلاس های مجازی روز شنبه
کلاسدرسساعتروزاستادلینک
701ریاضی16:30 - 18شنبهاحمدیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass11/
702ریاضی16:30 - 18شنبهاحمدیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass11/
703ادبیات16:30 - 18شنبهرفیعیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass21
704علوم16:30 - 18شنبهعزیزیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass31
705علوم16:30 - 18شنبهعزیزیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass31
706ادبیات16:30 - 18شنبهرفیعیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass21
801ریاضی18:15-19:45شنبهاحمدیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass12
802ریاضی18:15-19:45شنبهاحمدیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass12
803ادبیات18:15-19:45شنبهرفیعیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass22
804ادبیات18:15-19:45شنبهرفیعیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass22
805علوم18:15-19:45شنبهعزیزیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass32
901ریاضی20 - 21:30شنبهاحمدیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass13
902ادبیات20 - 21:30شنبهرفیعیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass23
903علوم20 - 21:30شنبهعزیزیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass33
904علوم20 - 21:30شنبهعزیزیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass33
کلاس های مجازی روز دوشنبه
کلاسدرسساعتروزاستادلینک
701علوم18:15-19:45دوشنبهمظفرhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass42
702علوم18:15-19:45دوشنبهمظفرhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass42
703ریاضی18:15-19:45دوشنبهرستمیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass52
704ادبیات18:15-19:45دوشنبهحسن شاهیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass62
705ادبیات18:15-19:45دوشنبهحسن شاهیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass62
706ریاضی18:15-19:45دوشنبهرستمیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass52
801علوم20 - 21:30دوشنبهمظفرhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass43
802علوم20 - 21:30دوشنبهمظفرhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass43
803ریاضی20 - 21:30دوشنبهرستمیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass53
804ریاضی20 - 21:30دوشنبهرستمیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass53
805ادبیات20 - 21:30دوشنبهحسن شاهیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass63
901علوم16:30 - 18دوشنبهمظفرhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass41
902ریاضی16:30 - 18دوشنبهرستمیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass51
903ادبیات16:30 - 18دوشنبهحسن شاهیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass61
904ادبیات16:30 - 18دوشنبهحسن شاهیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass61
کلاس های مجازی روز چهارشنبه
کلاسدرسساعتروزاستادلینک
701ادبیات20 - 21:30چهارشنبهشاهورانhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass73
702ادبیات20 - 21:30چهارشنبهشاهورانhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass73
703علوم20 - 21:30چهارشنبهحسینیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass83
704ریاضی20 - 21:30چهارشنبهصفی یاریhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass93
705ریاضی20 - 21:30چهارشنبهصفی یاریhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass93
706علوم20 - 21:30چهارشنبهحسینیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass83
801ادبیات16:30 - 18چهارشنبهشاهورانhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass71
802ادبیات16:30 - 18چهارشنبهشاهورانhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass71
803علوم16:30 - 18چهارشنبهحسینیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass81
804علوم16:30 - 18چهارشنبهحسینیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass81
805ریاضی16:30 - 18چهارشنبهتوکلhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass91
901ادبیات18:15-19:45چهارشنبهشاهورانhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass72
902علوم18:15-19:45چهارشنبهحسینیhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass82
903ریاضی18:15-19:45چهارشنبهتوکلhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass92
904ریاضی18:15-19:45چهارشنبهتوکلhttp://acsrv1.emamrezaschool.ir/rpclass92
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...
علی دیور موسوی   هشتم پسرانه،کلاس 80 شعبه 1
کلاس اقای حسینی شروع شده
چهار شنبه 1398/01/21 ، ساعت 20:12
مجتبی حقیقی نیک   هشتم پسرانه،کلاس 80 شعبه 1
چرا کلاس اقای صفیاری تشکیل نمی شه
چهار شنبه 1397/12/01 ، ساعت 20:24
محمدامین ناظمی   هشتم پسرانه،کلاس 80 شعبه 1
برا ی اینکه همه خوابیم
چهار شنبه 1397/12/01 ، ساعت 20:3
محمدامین ناظمی   هشتم پسرانه،کلاس 80 شعبه 1
اگه میشه زمان کلاس مجازی شنبه برای کلاس های هفتم 1و2 رو تعویض کنید
چهار شنبه 1397/12/01 ، ساعت 20:2
علی پرمه زاده   هشتم پسرانه،کلاس 80 شعبه 1
ایا امروز کلاس مجازی تشکیل می شود
چهار شنبه 1397/11/24 ، ساعت 20:8
علی پرمه زاده   هشتم پسرانه،کلاس 80 شعبه 1
سلام چرا کلای مجازی اقای صفی یاری تشکیل نمی شود یا سیستم من اشکال دارد
چهار شنبه 1397/11/24 ، ساعت 20:6
امیرمحمد بهگام سیرت   هشتم پسرانه،کلاس 80 شعبه 1
ببخشید چرا کلاس اقای صفی یاری تشکیل نشده؟
چهار شنبه 1397/11/24 ، ساعت 20:5
محمدمهدی جمالی   هشتم پسرانه،کلاس 80 شعبه 1
سلام چرا کلاس مجازی اقا صفی یاری تشکیل نشده ؟
چهار شنبه 1397/08/30 ، ساعت 18:57
محمد رضا دباغ منش   هشتم پسرانه،کلاس 80 شعبه 1
سلام آیا امروز کلاس آموزش مجازی آقای حسینی تشکیل میشه؟
چهار شنبه 1397/08/16 ، ساعت 17:24
محمدامین عبدالهی   هشتم پسرانه،کلاس 80 شعبه 1
آیا امروز کلاس مجازی آقای حسینی تشکیل میشه یا نه
چهار شنبه 1397/08/09 ، ساعت 20:1