آشنایی با گروه جویندگان
کلاس 204 | هفتم - شعبه 4 | سال تحصیلی 96-97
اعضای گروه
محمدحسن رستگار - هشتم پسرانه،کلاس 104 شعبه 4
سر گروه
امیرارسلان جانی پور - هشتم پسرانه،کلاس 104 شعبه 4
امیررضا حقیقت - هشتم پسرانه،کلاس 104 شعبه 4
پویا کارگر - هشتم پسرانه،کلاس 104 شعبه 4
جدول اجراها
  موضوع تاریخ امتیاز
1 سبک زندگی - محارت های ارتباطی 1396/07/23 25
2 قرائت فارسی - ترکیب 1396/08/15 36
3 زبان عربی - حیوانات واعداد 1396/09/14 31
  جمع   92