امیرحسین شیرازی دهم - تجربی کلاس 203 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 203 | دهم (تجربی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!