محمد اسماعیل زاده سورجانیدانش آموز
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 305 | نهم
96-97
کلاس 104 | هشتم
95-96
کلاس 204 | هفتم
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!