محمدامین زارع خفری نهم پسرانه،کلاس 303 شعبه 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 303 | نهم
97-98
کلاس 103 | هشتم
96-97
کلاس 203 | هفتم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!