سیدمحمد حسین امام قرشینهم پسرانه ،کلاس 304 شعبه 4
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 204 | هفتم
97-98
کلاس 104 | هشتم
98-99
کلاس 304 | نهم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!