فرهام شکوهینهم پسرانه ،کلاس 305 شعبه 5
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 202 | هفتم
97-98
کلاس 102 | هشتم
98-99
کلاس 305 | نهم
یادبودی ها:
96-97
هم نظری هم خبری هم قمران را قمری
هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری
هم سوی دولت درجی هم غم مارا فرجی
هم قدحی فرحی هم شب مارا سحری
هم گل سرخ و سمنی در دل گل طعنه زنی
سوی فلک حمله کنی زهره و مه را ببری
چند فلک گشت قمر تا به خودش راه دهی
چند گدازید شکر تا تو بدو درنگری
چند جنون کرد خرد در هوش سلسله ای
چند صفت گشت دلم تا تو بر او برگذری
آن قدح شاده بده دم مده و باده بده
هین که خروس سحری مانده شد از ناله گری
گر به خرابات بتان هر طرفی لاله رخی است
لاله رخا تو ز یکی لاله ستان دگری
هم تو جنون را مددی هم تو جمال خردی
تیر بلا از تو رسد هم تو بلا را سپری
چونک صلاح دل و دین مجلس دل را شد امین
مادر دولت بکند دختر جان را پدری
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!