امیر محمد تقدمهفتم پسرانه،کلاس 202 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 202 | هفتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی

حرف برابر است با عملللللللللللللللللللل
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!