اردوان امیرعضدی هشتم پسرانه ،کلاس 101 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 201 | هفت