محمد امین برزوییهشتم پسرانه،کلاس 80 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 80 | هشتم
97-98
کلاس 205 | هفتم
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!