عرفان طلعتیهفتم پسرانه،کلاس 203 شعبه 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 203 | هفتم
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!