علی زارعی جلیانی هفتم پسرانه،کلاس 204 شعبه 4
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 204 | هفتم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!